Our web address is changing.

Starting May 14th, 2018,
Lingaro's official web address will be www.lingarogroup.com
and usage of the www.lingaro.com web address will be discontinued.

Accordingly, Lingaro employees' email addresses will be updated to follow the convention
[email protected]lingarogroup.com.

lingaro.comlingarogroup.com

In case of any questions get in touch with us
Got it! Close and go to page.

ENG      PL

Projekty Unijne

Umowa nr UDA-POIG.06.01.00.14-004 / 09-00 z dnia 16.07.2009. 

Projekt “Plan ekspansji eksportowej dla rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dla Lingaro” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata 2007- 2013 Działanie 6.1  Paszport do eksportu

Głównym celem projektu jest przygotowanie planu rozwoju usług eksportowych dla Lingaro, którego celem jest rozwój i utrzymanie rozwiązań Business Intelligence.

Umowa nr UDA-POIG.08.01.00.14-471 / 09-00 z dnia 16.07.2009. 

Projekt “Usługi marketingu i dystrybucji usług miejskich dla użytkowników urządzeń mobilnych „ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego  Fundusz u Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata 2007- 2013

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Priorytet  8   Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki

Umowa nr UDA-POIG.06.01.00.14-004 / 10-00 z dnia 29.07.2010.

Projekt “Wdrożenie planu ekspansji eksportowej dla Lingaro Sp. z oo “jest drugim etapem działania 6.1” Paszport do eksportu “Lingaro Sp. zo.o  nawiązała nowe kontakty biznesowe w pięciu krajach europejskich: Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii i Wielkiej Brytanii.

Eksport usług Lingaro został zidentyfikowany jako strategiczny i niezbędny dla rozwoju firmy. Celem Lingaro jest stać się rozpoznawalną na rynku, międzynarodową firmą konsultingową, z naciskiem na rozwiązania Business Intelligence.

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-14-013/10-00 z 12.07.2011 r.

Projekt „Opracowanie narzędzi do przetwarzania dużej ilości danych graficznych i ich analizy w oparciu o procesory CUDA” współfinansowany przez  Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Celem projektu jest opracowanie narzędzi do przetwarzania dużej ilości danych graficznych i ich analizy w oparciu o maszyny masywnie równoległe i z wykorzystaniem procesorów CUDA.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod matematycznych i nowo opracowanych algorytmów, opracowane narzędzia pozwolą na wykonywanie dotychczas niemożliwych do wykonania lub niejednoznacznych w interpretacji analiz i wizualizacji danych obrazowych.

Skuteczna realizacja projektu i wdrożenie do sprzedaży nowego produktu umożliwi rozszerzenie obszaru działalności firmy na bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedzinę analizy danych nieustrukturyzowanych oraz zwiększenie sprzedaży na rynki zagraniczne.

NEOS – narzędzie do rozpoznawania obrazu

Oferujemy rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb związanych z rozpoznawaniem obrazów. Jeden z oferowanych systemów, NEOS, oferuje funkcję porównywania opakowań produktów przygotowaną specjalnie na rynek detaliczny. Platforma została zaprojektowana do wykonywania wielu zadań, w tym:

  • Zbuduj całą bazę danych opakowań detalicznych i przeanalizuj jej wizualne linki do marek i kategorii niestandardowych
  • Znajdź wizualne podobieństwa między dowolnymi wybranymi produktami
  • Sprawdź w bazie danych niemal identyczne lub podobne wizualnie produkty
  • Pokaż, które elementy wizualne produktu wyróżniają się najbardziej

NEOS to platforma analityczna oparta na usługach. Oprogramowanie składa się z:

  • Serwer sieciowy z pamięcią
  • Narzędzia analityczne dla całej bazy danych
  • Interfejs sieciowy zapytań użytkownika końcowego
  • Narzędzia do raportowania

W zależności od przypadku użycia, każdą funkcję można dostosować w zależności od potrzeb.

NEOS jest częścią szerokiego wachlarza rozwiązań Lingaro z zakresu Computer Vision i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu POIG.01.04.00-14-013 / 10

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-14-219/11-00 z 17.07.2012 r.

Projekt „Opracowanie narzędzi do przetwarzania obrazu ciągłotonalnego na raster w oparciu o maszyny wieloprocesorowe” współfinansowany przez  Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie 1.4  Wsparcie projektów celowych

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Rozwiązujemy problem przetwarzania ogromnych ilości danych ciągłotonalnych w czasie bliskim czasowi rzeczywistemu. Wykorzystanie architektury i przetwarzania klastrowego umożliwi stworzenie systemu nowej generacji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów obsługi.

narodowe centrum badan
innotech

Umowa o dofinansowanie Nr INNOTECH-K1/HI1/32/152491/NCBR/12 z 6.06.2012 r.

Projekt „Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania decyzji opartego o controllingową hurtownię danych (ang. Controlling Data Warehouse, CDW)” realizowany w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Celem fazy badawczej projektu jest opracowanie modeli decyzyjnych analiza dostępnych danych oraz opracowanie algorytmów obejmujących szeroki zakres zagadnień i działających efektywnie w sektorze małych i średnich banków w Polsce.

narodowe centrum badan

Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.01.04.00-14-129/12 z dnia 14.11.2012

Projekt „Analiza zawartości i znaczenia obrazów bazująca na wektorach cech” współfinansowany przez  Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do sprzedaży innowacyjnego produktu do obróbki danych graficznych. Produkt będzie się składać z oprogramowania (software) oraz z odpowiednio dobranej części fizycznej (hardware). Podstawowy obszar zastosowań planowanych do stworzenia to analiza punktów sprzedaży (ang. Point Of Sales, POS).

Umowa UDA-POIG .08.02.00-14-057 / 14, z dnia 24.06.2014

Projekt „Platforma automatyzacji procesów i zaawansowanych usług w zakresie kontroli jakości oprogramowania”  współfinansowany przez  Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B.

Priorytet 8   Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie

Projekt automatyzuje proces tworzenia niestandardowego oprogramowania. Projekt tworzy innowacyjne rozwiązanie dla wnioskodawcy: skalowalną platformę komputerową umożliwiającą elektroniczną wymianę danych B2B w procesie tworzenia niestandardowego oprogramowania. Projekt zapewnia zaawansowane usługi dla partnerów w modelu SaaS i pozwala im centralnie zarządzać jakością niestandardowych systemów IT w przedsiębiorstwie. W ramach projektu wdrożono technologię podpisu elektronicznego lub elektroniczną wymianę danych, prowadzącą do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej.

Projekt „Usługi doradcze dla Lingaro Sp. z o.o.” jest współfinansowany przez  Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Priorytet  III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

Poddziałanie  3.1.2 Rozwój MŚP

Przedmiotem projektu jest wsparcie doradcze dla Lingaro Sp. z o.o. w zakresie wprowadzenia na rynek nowego, innowacyjnego produktu Theseus i zwiększenia skali działalności międzynarodowej firmy. W wyniku realizacji projektu w firmie nastąpi równolegle rozwój kompetencji technicznych wśród ekspertów technicznych niezbędnych do rozwoju i implementacji nowego produktu, jak również kompetencji sprzedażowych oraz w zakresie budowy biznesu wśród kluczowych osób w firmie, których rolą będzie kontakt z klientami biznesowymi.

Wartość projektu   172 815,00 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 109 309,00 zł

Hello!

Request callback